Informació d'utilitat

CONTRACTACIÓ DE C.A.C., S.A.

La contractació de C.A.C., S.A. està subjecta al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

Per a la contractació subjecta a regulació harmonitzada, C.A.C., S.A. aplicarà els preceptes aplicables del TRLCSP.

Per a la contractació no subjecta a regulació harmonitzada, C.A.C., S.A. aplicarà les instruccions de Contractació elaborades en compliment del TRLCSP.

(Descarregar document)

LICITACIONS

Les licitacions i procediments de CACSA es troben disponible a la Plataforma de contratació de l'Estat