Informació d'utilitat

La contractació de CACSA  està subjecta al Llei 9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic, per als poders adjudicadors no Administració Pública

LICITACIONS

Les licitacions i procediments de CACSA es troben disponible a la Plataforma de contratació de l'Estat