↓

Informació d'utilitat

CONTRACTACIÓ DE C.A.C.,S.A.

La contractació de C.A.C.,S.A. está subjecta al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Per a la contractació subjeta a regulació harmonitzada C.A.C.,S.A. aplica els preceptes corresponents de la LCSP.

Per a la contratació no subjeta a regulació harmonitzada C.A.C.,S.A. es regix per les següents instruccions (veure document). 

LICITACIONS

Les licitacions i procediments de C.A.C.,S.A es troben a la Plataforma de contractació de la Generalitat Valenciana.